Ajak Deng, Mica Arganaraz, Zahara Davis, Fare Fares, Gelila Assefa, Anushka Sharma, and Shehkar Jah by Bruce Weber for Vogue Italia April 2016

Photographer: Bruce Weber
Fashion Editor: Clare Richardson
Hair: Mark Townsend
Make-up: Sarai Fiszel
Model: Ajak Deng, Mica Arganaraz, Zahara Davis, Fare Fares, Gelila Assefa, Anushka Sharma, Shehkar Jah

 Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 1

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 2

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 3

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 4

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 5

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 6

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 7

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 8

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 9

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 10

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 11

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 12

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 13

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 14

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 15

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 16

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 17

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 18

Vogue Italia April 2016 by Bruce Weber 19